Sprawozdania finansowe miast za 2010 rok podlegające badaniu przez biegłego rewidenta są sporządzane według nieaktualnych przepisów. Zamieszanie z prawidłowością sporządzanych sprawozdań finansowych związane jest z opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów wyjaśnieniem.

Zgodnie ze wskazówkami resortu sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego za 2010 rok powinny być sporządzane według nieobowiązującego już rozporządzenia z 28 lipca 2006 r. dotyczącego rachunkowości tych jednostek (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).

Jednak z taką interpretacją nie zgadzają się biegli rewidenci. Jednym z nich jest Radosław Gumułka, partner w Grupa Gumułka i biegły rewident badający sprawozdania największych polskich miast, m.in. Warszawy i Krakowa.

Ekspert ubolewa, że wszyscy przyjęli z pokorą opinię urzędników, i to pomimo jednoznacznych przepisów w zastępującym ten nieaktualny akt prawny rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 126, poz. 861). Jeśli ktokolwiek miał w tej kwestii wątpliwości, zostały one ucięte przez wyjaśnienia, których udzielają regionalne izby obrachunkowe, bezkrytycznie przepisujące stanowisko ministerialnych urzędników.

Sprzeciw biegłych

Z interpretacją resortu nie zgadza się też Piotr Waliński, biegły rewident, dyrektor w dziale audytu Deloitte. Ekspert podkreśla, że odsunięcie w czasie stosowania rozporządzenia z lipca 2010 roku zostało bowiem przewidziane wyłącznie do ewidencji, podczas gdy sporządzanie sprawozdań finansowych jest czynnością o zdecydowanie innym charakterze.

– Sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego powinny zostać przygotowane w oparciu o przepisy nowego rozporządzenia – uważa nasz rozmówca.

Stanowisko resortu

Jednak mimo przedstawionych argumentów resort finansów nie zmienił zdania.

W odpowiedzi na pytanie „DGP” Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów wyjaśniła, że do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2010, z wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że w 2010 r. regulacje określone tym rozporządzeniem miały ograniczone zastosowanie. Stosowane były wyłącznie do ewidencji zdarzeń związanych z budżetem środków europejskich. Pozostałe zmiany obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

– Zasadą jest, że do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego powinno zostać wprowadzone każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie – twierdzi Magdalena Kobos.

Dodaje również, że pozwala to uznać księgi rachunkowe za prowadzone bieżąco, gdyż pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminach obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań (w tym budżetowych) oraz dokonania rozliczeń finansowych.

Według Magdaleny Kobos w przypadku jednostek samorządu terytorialnego ewidencja zdarzeń podlega przepisom dotychczasowym. Dlatego sprawozdanie finansowe – jako dokument odzwierciedlający sposób ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych – powinno być sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia z 28 lipca 2006 r.

Jednak te wyjaśnienia nie przekonują biegłych rewidentów. Małgorzata Pawlyta, prokurent w Grupa Gumułka, podkreśla, że niezależni audytorzy nie kierują się stanowiskiem urzędników ministerialnych ani regionalnych izb obrachunkowych, tylko dokonują własnej interpretacji przepisów. Wszak efektem pracy biegłego rewidenta ma być wyrażenie niezależnej opinii, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.