Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, mogą mieć wątpliwości co do obliczania terminów wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Należy więc pamiętać, że nawet jeżeli przypadają one w dni wolne od pracy, nie ulegają przesunięciu.

Przykładowo dotyczy to terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, co powinno nastąpić nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy muszą być sporządzane nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym. Natomiast sprawozdania finansowe należy przygotować nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

Ministerstwo Finansów potwierdza „DGP”, że w ustawie o rachunkowości odwołano się do zdefiniowanego pojęcia dnia bilansowego, którym jest dzień sporządzenia przez jednostkę sprawozdania finansowego, oraz do dnia jego zatwierdzenia. Ustawodawca określił terminy jako jednostronnie zamknięte, co oznacza, że nie ulegają one przesunięciu.

Resort podkreśla, że przepisy normujące terminy płatności podatków według zasad określonych w art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w tych przypadkach nie mają zastosowania.