Podatnik, który nabył wyroby akcyzowe, został przez organy celne obciążony podatkiem akcyzowym.

– Czy mogę być podatnikiem akcyzy, choć nie jestem importerem – pyta pan Mateusz z Kalisza.

W praktyce może się zdarzyć, że podmiot, który nie jest importerem, może zostać zobowiązany do zapłaty akcyzy od przywiezionych do kraju towarów. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy od posiadanych przez dany podmiot towarów akcyza nie została zapłacona na wcześniejszych etapach obrotu.

– Podatnikiem akcyzy jest także podmiot nabywający lub posiadający wyroby znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony – wyjaśnia Zbigniew Liptak, menedżer z Ernst & Young.

Aby zminimalizować ryzyko obciążenia podatkiem akcyzowym, kluczowe znaczenie ma kontrola nad łańcuchem dostaw, w szczególności współpraca z wyłącznie solidnymi dostawcami. Na podatniku ciąży ryzyko doboru kontrahenta dostarczając jedynie pewnych narzędzi pomocnych przy takiej kontroli. Przykładowo podatnik może na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy akcyzowej (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm) wnosić o wydanie przez naczelnika urzędu celnego zaświadczenia stwierdzającego, czy jego kontrahent jest zarejestrowanym podmiotem dla celów akcyzy.

Nie należy zapominać także o ryzyku, które niesie za sobą import realizowany w ramach przedstawicielstwa pośredniego. Zgodnie z regulacjami celnymi dłużnikiem będzie wtedy nie tylko zgłaszający (np. agencja celna), ale także zleceniodawca, na którego rzecz składane jest zgłoszenie celne. W ślad za tymi regulacjami celnymi idą także przepisy akcyzowe, które stanowią, że podatnikiem jest każdy podmiot, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła. Zatem zarówno przedstawiciel pośredni, jak i zleceniodawca mogą być bezpośrednio pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej.