W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. nr 102, poz. 589), które wejdzie w życie 2 czerwca 2011 r.

Jak zauważa Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG, do tej pory przewóz książek i czasopism zawartych w przesyłkach pocztowych wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty nie był szczegółowo uregulowany w przepisach celnych.

– Stosowano zasady ogólne, tj. w przypadku przesyłek adresowanych do przedsiębiorców, odbiorca był zobowiązany dokonać zgłoszenia celnego na standardowym dokumencie SAD. Do każdej przesyłki musiała być złożona odrębna deklaracja celna, a sama przesyłka przedstawiona organom celnym – mówi ekspert.

Nowelizacja umożliwiła objęcie tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu i wywozu z wykorzystaniem zgłoszenia celnego składanego w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie odpowiednio do 5. oraz do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.

Zdaniem Krzysztofa Stefanowicza opublikowane zmiany będą niewątpliwie skutkować znacznym uproszczeniem dokonywania takich zgłoszeń celnych.

Zmiany te wprowadzają rozwiązanie szczególnie korzystne dla przedsiębiorców zajmujących się eksportem czasopism i książek poza obszar celny UE, którzy dokonując zgłoszeń celnych w procedurze standardowej, borykali się z opóźnieniami w dostawach oraz dodatkowymi kosztami.