Przepisy dotyczące pobierania opłaty targowej zostaną doprecyzowane, a opłacający podatek od nieruchomości nie będą już korzystać ze zwolnienia z tej opłaty.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą targowiskami, na których pobierana jest opłata targowa są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Wyjątkiem będzie wyłącznie sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Nowelizacja stanowi dostosowanie przepisów do orzeczenia TK z 8 grudnia 2009 roku (sygn. akt K 7/08).
– W przepisach nie będą już występowały nieostre odwołania do pojęć targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw – wyjaśnia Marcin Sikora, doradca podatkowy z kancelarii prawno-podatkowej Sikora i Wspólnicy.
Jak wskazuje nasz rozmówca pojęcia te budziły wątpliwości i kontrowersje. W rezultacie, po zmianach wszelkie miejsca będą podlegały ocenie jedynie pod kątem tego, czy dokonywana jest w nich sprzedaż oraz czy nie są budynkami lub ich częściami.
– Warto zauważyć, że w ostatecznej wersji nowelizacji nie znalazło się uprawnienie dla rady gminy do określania miejsc uznawanych za targowiska, a zatem targowiskiem będą tylko miejsca zgodne z ustawową definicją – podkreśla Marcin Sikora.
Nowelizacja uchyli również zwolnienie od opłaty targowej dla podatników podatku od nieruchomości, w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Ustawę teraz rozpatrzy Senat.