Nienależnie pobrane składki ubezpieczeniowe, zwrócone spadkobiercom byłego pracownika, nie podlegają PIT.
Zakład pracy będzie zwracał w 2011 r. spadkobiercom nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconego w latach 2008 – 2009 wynagrodzenia byłych pracowników. Składki te będą zwracane m.in. na podstawie art. 922 par. 1 kodeksu cywilnego – nabycie przez osoby fizyczne praw majątkowych w drodze spadku. Zwrotowi będą podlegać składki na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku w latach 2008 – 2009, opłacona przez pracownika. Czy opodatkowaniu PIT podlega zwrot nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych po zmarłym pracowniku osobom, które nie spełniają warunków do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS?
Według Krajowej Informacji Podatkowej, gdy osoba, której zwrócone zostaną nienależnie wcześniej pobrane z dochodu pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wypłacone po śmierci pracownika, nie będzie osobą, o której mowa w art. 631 par. 2 kodeksu pracy (uprawnioną do renty rodzinnej), to zwrócone składki wejdą do spadku. W związku z czym nie będą podlegały opodatkowaniu PIT. Na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).