Wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT 2010 w urzędzie skarbowym.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć zeznanie, nawet gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a także gdy przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą. O takich obowiązkach przypominają na naszą prośbę eksperci z Izby Skarbowej w Lublinie.

Zeznanie w terminie

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
Reklama
Jak wskazują specjaliści z lubelskiej izby, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
W zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

ReklamaDruk do wyboru

O rodzaju formularza zeznania, który powinien być złożony, decyduje źródło osiągniętego przychodu w danym roku podatkowym oraz sposób jego opodatkowania.
Urzędnicy z Izby Skarbowej w Lublinie wskazują, że może się zdarzyć również sytuacja, że w danym roku podatnik osiągnął przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju) opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.
Przypomnijmy, że PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody z tytułu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej lub uzyskały dochody z zagranicy, lub gdy mają obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M). W zeznaniu tym wykazujemy wszystkie przychody opodatkowane według skali podatkowej, jakie osiągnęliśmy w ciągu roku.
Z kolei PIT-36L – jak dodają nasi rozmówcy z lubelskiej izby – przeznaczony jest dla osób, które dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybrały opodatkowanie jednolitą 19-proc. stawką podatku.
Podatnicy, którzy osiągnęli przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (tj. kontraktów terminowych, opcji itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składają odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.
PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nabytymi lub wybudowanymi po 31 grudnia 2008 r.
– Jeżeli zbywaną nieruchomość nabyliśmy w latach 2007 – 2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38 – dodaje Izba Skarbowa w Lublinie.

Bez informacji

Może się zdarzyć, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji o dochodach podatnika. Pracownicy lubelskiej izby podkreślają, że sytuacja taka nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia w zeznaniu – na zasadach określonych w ustawie – przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika.
Ważne!
PIT podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku