Uproszczenie polega na tym, że podatnik wpłaca co miesiąc zaliczki w wysokości 1/12 podatku od dochodu osiągniętego w roku 2009 lub 2008.

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Dotyczy ono również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku następnego, zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy wpłacania zaliczek. Do 21 lutego podatnik może też zawiadomić naczelnika o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.