Obliczając zobowiązanie podatkowe za 2010 rok, ustalamy kwotę dochodu przez pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodu w wysokości zależnej od rodzaju osiągniętego przychodu.
Uzyskując przychody ze stosunku pracy, odliczamy tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo. Jak tłumaczą nam pracownicy Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli uzyskiwaliśmy przychód:
● z jednej umowy o pracę, to możemy odliczyć 111,25 zł miesięcznie, a za rok nie więcej niż 1335 zł; kiedy dojeżdżaliśmy do pracy z innej miejscowości, możemy odliczyć 139,06 zł miesięcznie, czyli nie więcej niż 1668,72 zł za rok;
● od kilku pracodawców, to maksymalne odliczenie wynosi 2002,05 zł za rok, a jeżeli dodatkowo dojeżdżaliśmy do pracy z innej miejscowości, to nie więcej niż 2502,56 zł.
– Jeżeli roczne koszty pracownicze są niższe od wydatków na dojazd do zakładu/zakładów pracy (środkami transport autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej), w zeznaniu podatkowym można uwzględnić te koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych – warunkiem jest udokumentowanie tych wydatków imiennymi biletami okresowymi – wskazują eksperci z łódzkiej izby.
Dodają, że podobne zasady ustalania kosztów – maksymalnie 1335 zł lub 2002,05 zł jeśli podatnik tego samego rodzaju przychody otrzymywał od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych – (tj. kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście np. otrzymywane z tytułu:
umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
● pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich;
● zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej), przynależności do składu zarządów, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i
● kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Koszty zryczałtowane

Według specjalistów z łódzkiej izby podatnicy mogą też w rocznych zeznaniach uwzględniać zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Wyróżniamy zryczałtowane koszty wynikające z zastosowania normy procentowej w wysokości:
● 20 proc. (przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód) w przypadku:
a) działalności wykonywanej osobiście (artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych);
b) przychodów z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło;
c) przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
d) przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności (np. przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym), oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.
● 50 proc. z korzystania z praw autorskich, w tym z tytułu:
a) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
b) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
c) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód).
– Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowanej normy procentowej, to koszty uzyskania przychodów przyjmujemy w wysokości kosztów faktycznie poniesionych – podpowiadają nasi rozmówcy z Izby Skarbowej w Łodzi.

Inne źródła

W przypadku innych źródeł przychodów koszty uwzględnione przez płatnika (od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej) wykazywane są w poz. 69 informacji PIT-11.
Ważne!
W przypadku rent i emerytur przychód równa się dochodowi. Nie określa się kosztów uzyskania przychodu