Firma, która raz złożyła wniosek o interpretację podatkową, może zrobić to ponownie. Pytania mogą dotyczyć tego samego stanu faktycznego.
W 2008 roku spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Po dwóch latach zmieniła się linia orzecznicza w sprawie, która była przedmiotem pytania spółki. W związku z tym spółka zastanawia się nad ponownym złożeniem wniosku o wydanie interpretacji w tej samej sprawie.
– Czy istnieje taka możliwość – pyta pani Magdalena z Krotoszyna.
Przy złożeniu wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej podatnik składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Zoja Choromańska, konsultant w TPA Horwath uważa, że zasadnicze pytanie w omawianym wypadku brzmi, czy indywidualna interpretacja prawa podatkowego jest wydawana w drodze decyzji, czy postanowienia.
Zgodnie z komentarzem do Ordynacji podatkowej autorstwa red. prof. dr. hab. H. Dzwonkowskiego z 2008 r. w odróżnieniu do stanu prawnego obowiązującego pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a 30 czerwca 2007 r. interpretacje indywidualne nie są wydawane w formie postanowienia. Przepisy nie przewidują dla interpretacji indywidualnych żadnej innej formy prawnej działania administracji publicznej (np. decyzji). Zatem – jak podkreśla Zoja Choromańska – składając oświadczenie, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu, spółka nie naraża się na ryzyko odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.
– Co więcej, w wyroku z 23 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1734/08) NSA stwierdził, że spółka nie ma obowiązku informowania ministra finansów o tym, że wcześniej na jej wniosek udzielono interpretacji dotyczącej tych samych elementów stanu faktycznego, a organ nie ma obowiązku ani nawet uprawnienia, aby ustalać tę okoliczność – stwierdza Zoja Choromańska.
Nasza rozmówczyni zauważa też, że to, czy dana interpretacja może być wydana, zostaje ocenione na dzień złożenia wniosku o jej wydanie. Zatem nie ma podstaw do odmowy wydania interpretacji, gdy postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej zostało wszczęte już po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji.
W związku z tym – jak stwierdza Zoja Choromańska – w przedstawionym stanie faktycznym nie ma przeszkód do ponownego złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w tej samej sprawie, o ile na dzień jego składania w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa lub w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu.
Ważne!
W razie złożenia fałszywego oświadczenia we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej nie wywołuje ona skutków prawnych