Przedsiębiorca, który odliczył kwoty pieniężne związane z zakupem kasy fiskalnej, a następnie naruszył warunki ustawowe, musi zwrócić ulgę.
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w terminie, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Marcin Brzezin, doradca podatkowy w Parulski i Wspólnicy dodaje, że w celu dokonania odliczenia podatnik musi: złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania; rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach; posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę.
Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, to w okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej niż 175 zł. W przypadku deklaracji kwartalnych kwota zwrotu nie może przekroczyć 50 proc., nie więcej niż 350 zł.
Nasz rozmówca ostrzega, że może się zdarzyć, że podatnicy będą zobowiązani do dokonania zwrotu odliczonych kwot poniesionych na zakup kas rejestrujących, np. gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, dokonano odliczenia z naruszeniem obowiązujących limitów.