Podatnik importuje sprzęt elektroniczny, który nie spełnia standardów europejskich. Przerabia importowany towar tak, by mógł on zostać wprowadzony na rynek Wspólnoty.

– Czy można zmniejszyć należności celne – pyta pan Kamil z Rzeszowa.

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną pozwala na przywóz do UE towarów niewspólnotowych i poddanie ich procesom zmieniającym ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów uzyskanych w ten sposób z zastosowaniem właściwych dla nich należności przywozowych. W rezultacie przywożone towary nie zostają objęte cłem zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu objęcia ich procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Procedura ta ma zastosowanie do towarów, których przetworzenie prowadzi do powstania produktów podlegających niższym należnościom celnym przywozowym niż ta, która jest stosowana do towarów przywożonych. Może być również stosowana do towarów, które muszą zostać poddane operacjom w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami technicznymi dla dopuszczenia do obrotu.

– Pozwolenie na przetwarzanie pod kontrolą celną udzielane jest na wniosek osoby, która dokonuje przetwarzania lub organizuje przetwarzanie. Pozwolenie udzielane jest, gdy spełnione zostaną cztery warunki – wyjaśnia Karol Kołowski, konsultant w Domański Zakrzewski Palinka.

Po pierwsze, musi być możliwe ustalenie, że przywożone towary objęte przetwarzaniem wchodzą w skład uzyskanych produktów przetworzonych.

Po drugie, towary przywożone nie mogą już być, bez ponoszenia nadmiernych kosztów, przywrócone po ich przetworzeniu do stanu, w jakim znajdowały się w chwili objęcia procedurą. Po trzecie, zastosowanie procedury nie stanowi obejścia przepisów dotyczących pochodzenia i ograniczeń ilościowych.

Ekspert dodaje, że zgodnie z czwartym warunkiem pozwolenie jest udzielane, gdy spełnione są niezbędne warunki, aby zastosowanie tej procedury mogło przyczynić się do tworzenia lub podtrzymywania działalności przetwórczej we Wspólnocie, nie wywierając ujemnego wpływu na istotne interesy wspólnotowych producentów podobnych towarów.