Dyrektor Izby Skarbowe w Katowicach wyjaśnił, w jaki sposób osoba niepełnosprawna powinna udokumentować wydatki na leki, które chce odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik jest osobą przewlekle chorą. Uzyskał orzeczenie o stanie niepełnosprawności. Poniósł wydatki m.in. na leki, na zakup których ma faktury. Posiada również zaświadczenia od lekarzy specjalistów z czerwca 2010 r. o stanie zdrowia zawierające informacje o zaleconych do stosowania lekach oraz dokumenty składane w ZUS w celu otrzymania renty.

W związku z tym – jak podkreśla katowicka izba – podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną przysługuje uprawnienie do odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł. Odliczeniu podlegają wydatki na zakup leków (oryginalnych, zamienników, pełnopłatnych), zaleconych przez lekarza specjalistę, który ma specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i który stwierdził w wydanym zaświadczeniu lub innym dokumencie spełniającym ustawowe wymogi (wydanym przed czy też po poniesieniu wydatku), że podatnik powinien stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą do odliczenia są imienne dowody (faktury) poniesienia wydatków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-714/10/MCZ).