Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT lody podlegają opodatkowaniu 5-proc. stawką, jednak na podstawie PKWiU z 2008 roku, która jest stosowana dla potrzeb VAT od 2011 roku, trudno jest określić, jaką stawką objąć lody wodne (w tym sorbety).

W tej PKWiU lody zostały ujęte w dziale produktów spożywczych, w grupie wyrobów mleczarskich (grupa 10.5). W klasie 10.52 wyróżnione zostały tylko „lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” (kategoria 10.52.1).

Jak mówi Grzegorz Grzela, ekspert w KMPG, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT cała grupa 10.5 PKWiU 2008 (z drobnymi wyłączeniami, nieistotnymi w świetle omawianego zagadnienia) podlega opodatkowaniu 5-proc. VAT.

Trzeba pamiętać, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Pojawia się jednak wątpliwość, czy dla praktyki działalności gospodarczej i prawidłowego rozliczenia VAT sorbety i lody wodne należy uznać za lody (określone w PKWiU 2008 w klasie 10.52), czy też może podjąć próbę klasyfikacji tych produktów w innym grupowaniu klasyfikacji, która nie oddaje, w sposób tak precyzyjny, charakteru wytworzonego wyrobu. Czy mogłoby to być np. 10.89.19 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W opinii Grzegorza Grzeli, ponieważ klasyfikacje dokonywane są przede wszystkim na podstawie składu i charakteru produktów (o czym świadczą opinie interpretacyjne prezentowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego), występuje oczywista sprzeczność pomiędzy zamierzoną zawartością grupy 10.5 PKWiU 2008 a składem lodów wodnych i sorbetów (jeżeli nie zawierają one mleka i jego pochodnych).

– Lody wodne i sorbety powinny zostać ujęte w szerokim grupowaniu 10.89.19: „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” i opodatkowane stawką 23 proc. VAT – stwierdza Grzegorz Grzela.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wątpliwości klasyfikacyjnych przedsiębiorca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wskazanie właściwego zaklasyfikowania do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który wydaje informacje w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych na wniosek zainteresowanych podmiotów z całej Polski.

Klasyfikacja lodów

Lody mleczne z 5-proc. VAT

Kategoria: 10.52.1: Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

Lody wodne z 23-proc. VAT

Kategoria: 10.89.19: Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane