Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy spółka ponosi wydatki reklamowe i jak powinna je rozliczyć. W analizowanej przez izbę sprawie spółka organizuje poczęstunek i przekazuje wyroby ciastkarskie osobom fizycznym w ramach prowadzonych działań promocyjnych i marketingowych związanych z podstawową działalnością spółki, jaką jest produkcja i sprzedaż tych wyrobów. Działania te przez wzrost rozpoznawalności produktów spółki i kreowanie pozytywnego wizerunku spółki mają wpłynąć na wzrost popytu na oferowane wyroby.

Według stołecznej izby, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach. Natomiast promocja obejmuje różne czynności, zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe.

W konsekwencji wydawanie przez spółkę wyrobów ciastkarskich na rzecz osób fizycznych – w sytuacji gdy jednorazowa jej wartość nie przekroczy 200 zł – stanowić będzie świadczenie związane z promocją lub reklamą zwolnione od opodatkowania. Po stronie spółki z tytułu dokonywania tych świadczeń zaliczanych do innych źródeł nie będą ciążyć obowiązki sporządzania rocznych informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały świadczenie.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2011 r. (nr IPPB1/415-964/10-4/RS).