Przesunięcie terminu na uchwalenie budżetu gminy lub miasta spowodowane było zeszłorocznymi wyborami samorządowymi. Rząd postanowił więc dać nowym radom gmin i miast więcej czasu na podjęcie uchwał budżetowych. Termin ten mija 28 lutego.

Późne uchwalenie budżetu jest jednak kłopotliwe dla gminy, ponieważ do czasu stosownej uchwały musi ona gospodarować finansami na podstawie projektu budżetu na 2011 rok.

Jak wskazuje Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, generalnie uchwała budżetowa powinna zostać podjęta przez radę gminy najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w uzasadnionych przypadkach do 31 styczna roku budżetowego, a w obecnym roku wyjątkowo do 28 lutego). W międzyczasie następuje opiniowanie projektu przedstawionego przez organ wykonawczy przez komisje merytoryczne rady gminy oraz przedstawienie przez przewodniczących tych komisji opinii na posiedzeniu rady. Wnoszone mogą być poprawki, które oczywiście muszą zostać przegłosowane.

– Zmiany te nie mogą jednak doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jeśli organ wykonawczy takich poprawek nie zaakceptuje – zwraca uwagę Marcin Będzieszak.

Dodaje, że w nie może także wystąpić nierównowaga w budżecie bieżącym ani przekroczenie wskaźnika zadłużenia.

Co więcej, jak mówi nasz rozmówca, każdy samorząd powinien posiadać uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a zatem prac poprzedzających przekazanie tego projektu radzie.

– Zwykle procedura ta określa przyjęcie założeń tworzenia budżetu, gromadzenie informacji o potrzebach, określenie możliwości budżetowych oraz gromadzenie informacji o planowanych dochodach i wydatkach jednostek podległych – wyjaśnia ekspert.

Przepisy przewidują też, że w przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie kompetencje do jego ustalenia przejmuje regionalna izba obrachunkowa. Ma ona czas do końca marca (jest to termin wyjątkowy, standardowo izba ma czas do końca lutego) na ustalenie budżetu gminy na 2011 rok.

Ważne!

Przesunięcie terminu uchwalenia uchwały budżetowej nie ma wpływu na wymiar np. podatku od nieruchomości. Podatnik otrzyma decyzję podatkową w terminie, niezależnie od tego, czy uchwała budżetowa będzie już obowiązywała czy jeszcze nie