Stowarzyszenie, które jest podatnikiem CIT będzie prowadzić działalność w bardzo niewielkim zakresie.

– Czy możemy zrezygnować z prowadzenia pełnych ksiąg, żeby obniżyć koszty rozliczeń – pyta pan Janusz z Pszczyny.

Stowarzyszenia mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyż taki wymóg wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Małgorzata Okrasa z FPA Group dodaje, że takie organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości. Uproszczone zasady wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).

Działalność statutowa to działalność jednostki niemająca charakteru działalności gospodarczej, a jedynie określona przepisami prawa i jej statutem. Rachunkowość takiej jednostki powinna być prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z ustaloną przez kierownika jednostki zasadą dokumentacji.

Małgorzata Okrasa przypomina, że kierownik jednostki w dokumentacji ustala prowadzenie ksiąg rachunkowych: przyjęty plan kont, opis systemu przetwarzania danych, wykaz ksiąg rachunkowych.

31 marca termin rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych