Podatnicy, którzy wypełnienie PIT zostawiają na ostatnią chwilę, mają ostatni dzień na rozliczenie ryczałtu za 2010 rok. Do północy trzeba wysłać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-28, jeśli w ubiegłym roku opłacaliśmy podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zarówno podatników ryczałtu osiągających przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i z tzw. najmu prywatnego.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się przepisy ustawy o PIT.

Również osoby, które w ubiegłym roku opłacały kartę podatkową, muszą najpóźniej dziś wysłać do urzędu skarbowego PIT-16A.

Za niedopełnienie tych obowiązków podatnicy muszą się liczyć z sankcjami karnymi skarbowymi.

Ważne zeznanie

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory deklaracji PIT dla ryczałtowców (PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D). Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, przypomina, że podatnicy dokonujący rozliczeń z fiskusem w formach uproszczonych nie mogą zapominać o konieczności złożenia po zakończeniu roku podatkowego pewnych dokumentów do urzędu skarbowego. Osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem (z działalności gospodarczej lub najmu/dzierżawy) muszą pamiętać, by do końca stycznia (kolejnego roku podatkowego) złożyć PIT-28 wraz z odpowiednimi załącznikami: PIT-28A (działalność indywidualna) oraz PIT-28B (przychody ze spółek osobowych). W tym samym terminie trzeba też wpłacić ryczałt za grudzień (lub ostatni kwartał roku podatkowego).

– Kwota ryczałtu wynikająca z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok (chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku) – stwierdza Tomasz Beger.

Dane do wpisania

Marta Zabłocka, księgowa w Auxilium, podpowiada, że w PIT-28 wykazujemy przychody uzyskane ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług objęte ryczałtem według stawek 3 proc., 5,5 proc., 8,5 proc., 17 proc. i 20 proc. W zeznaniu wykazujemy również kwotę strat z lat ubiegłych, jeżeli takie straty wystąpiły u podatnika, wysokość składek zapłaconych na ubezpieczenia społeczne, odliczenia z tytułu ulg, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę ryczałtu do wpłaty do urzędu skarbowego lub kwotę nadpłaty, wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

– Ryczałtowiec na koniec roku jest zobowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją – dodaje Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach.