Rozliczenie przez właściciela portalu internetowego dobrowolnych wpłat od osób fizycznych zależy od tego, czy stanowią one darowizny, czy nieodpłatne świadczenia.
Przedsiębiorca prowadzi portal internetowy, którego użytkownicy mogą wymieniać między sobą opinie na tematy związane z problemami zdrowotnymi i uzyskać porady od współpracujących z portalem specjalistów.
– Czy dobrowolne wpłaty i składki otrzymane od zarejestrowanych użytkowników, które prowadzący portal przeznacza na jego utrzymanie, są opodatkowane – pyta pan Jan z Poznania.
Zdaniem Macieja Zaręby, doradcy podatkowego w KPMG, kwalifikacja podatkowa wpłat na rozwój portalu internetowego od zarejestrowanych użytkowników, dokonywanych na rachunek osoby fizycznej, będzie zależała od tego, czy wpłaty te spełniają definicję darowizn.
Gdy wpłaty dokonywane na rzecz osoby fizycznej prowadzącej portal internetowy spełniają definicję darowizn w rozumieniu kodeksu cywilnego (darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku), powinny podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93 poz. 768 z późn. zm.). Jednocześnie nie podlegałyby ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
– Wysokość opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn i ewentualna możliwość zwolnienia zależy od tego, czy nie przekroczono określonych kwot – dodaje Maciej Zaręba.
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego lub z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Co więc musi zrobić podatnik, którzy otrzymał taką darowiznę?
Jak mówi Piotr Gaczyński, konsultant podatkowy w Accreo Taxand, przedsiębiorca otrzymujący darowiznę powinien w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie SD-3 oraz dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania (np. wyciąg bankowy).
Inne jednak skutki podatkowe wystąpią, gdy przekazywane przez użytkowników portalu składki czy inne dotacje nie stanowią darowizny.
Jak tłumaczy Piotr Gaczyński, jeśli składki te mają charakter zapłaty np. za korzystanie z portalu czy szerszy dostęp do zamieszczonych tam danych, wtedy organy podatkowe mogą potraktować takie przysporzenia jako zapłatę za usługę opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych.
Maciej Zaręba podkreśla, że wyjątek powinny stanowić tzw. nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji (np. serwera), które w świetle ustawy o PIT nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej.
Ważne!
Otrzymane pieniądze, które nie mogą być opodatkowane jako darowizna, będą podlegać PIT jako nieodpłatne świadczenia