Podatnik może złożyć czynny żal na podstawie kodeksu karnego skarbowego za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie musi być ani adwokat, ani radca.
Podatnik nie złożył zeznania podatkowego, mimo że miał taki obowiązek. Zamierza naprawić swój błąd. Aby uniknąć kary, chce złożyć czynny żal.
– Czy czynny żal można złożyć przez pełnomocnika – pyta pan Sebastian z Kalisza.
Jednym ze sposobów uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej jest skorzystanie z instytucji tzw. czynnego żalu polegającej na zawiadomieniu właściwego organu o popełnieniu wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego.
Sprawca czynu zabronionego, będący podmiotem uprawnionym do skorzystania z czynnego żalu, składa go w formie pisemnej bądź ustnie do protokołu. Jakub Rychlik, doradca podatkowy, podkreśla, że o ile forma zawiadomienia nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle wywołuje je kwestia złożenia czynnego żalu przez pełnomocnika.
– Kodeks karny skarbowy nie nakłada na sprawcę obowiązku osobistego działania, ani nie ustanawia zakazu działania przez pełnomocnika – podkreśla Jakub Rychlik.
Zdaniem eksperta, oznacza to, że sprawca ma prawo wyboru sposobu powiadomienia właściwego organu ścigania. Biorąc pod uwagę cel instytucji czynnego żalu, czyli łagodzenie negatywnych zachowań godzących w interesy fiskalne państwa, najważniejsze jest, by zawiadomienie było wynikiem działania sprawcy. Bezpośredniego albo pośredniego przez pełnomocnika.
– Czynny żal złożony przez pełnomocnika będzie skuteczny, jeśli pełnomocnictwo do jego złożenia jest prawidłowo udzielone zarówno co do treści, formy, jak i osoby pełnomocnika – podpowiada Jakub Rychlik.
Jego zdaniem, konieczne jest, by w pełnomocnictwie było wskazane uprawnienie pełnomocnika do składania czynnego żalu w imieniu mocodawcy. Oznacza to, że zazwyczaj udzielane biurom rachunkowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, jak również ogólne pełnomocnictwa do reprezentowania podatników przed organami podatkowymi nie uprawniają do złożenia skutecznego czynnego żalu.
– Wybierając formę pełnomocnictwa, należy pamiętać, że to sprawca ma obowiązek udowodnienia, iż go udzielił – podpowiada nasz rozmówca.
Dlatego też – jak dodaje ekspert – forma pisemna jest korzystniejsza od ustnej. W związku z tym, że złożenie czynnego żalu nie następuje w ramach postępowania karnego skarbowego, nie jest konieczne stosowanie kodeksu karnego skarbowego o pełnomocniku. W związku z tym pełnomocnikiem nie musi być ani adwokat, ani radca prawny. Wystarczy, by była nim osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Ważne!
Czynny żal to przyznanie się podatnika do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Pozwala uniknąć sankcji karnych