VAT 2011

Uproszczenia w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących były bardzo potrzebne i – według Tomasza Siennickiego, partnera w Kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy – szkoda, że nastąpiły tak późno. Najważniejszą kwestią jest to, że w przypadku faktury korygującej w związku z rabatem, wystawionej za pewien okres, podatnik nie musi wskazywać danych zawartych w fakturach korygowanych. Wystarczy, że wskaże okres, jakiego korekta dotyczy.

– To powoduje, że stosunkowo łatwo jest jednym dokumentem skorygować setki lub nawet tysiące faktur wystawionych np. w całym poprzednim roku. Podawanie informacji dotyczących wcześniejszych faktur jest w takiej sytuacji zbędne – stwierdza Tomasz Siennicki.

Jak postąpić, jeżeli po wystawieniu zbiorczej korekty okaże się, że należy skorygować też którąś z jednostkowych faktur? Przykładowo taka sytuacja może wystąpić, gdy podatnik wystawi fakturę zbiorczą, a następnie stwierdzi, że jedna z faktur z tego okresu była błędnie wystawiona i zaniżono w niej podatek. Tomasz Siennicki odpowiada, że wówczas nie wystarczy ponowna korekta korygującej faktury zbiorczej, gdyż jest ona ujmowana w bieżącej deklaracji VAT. Konieczna będzie korekta jednostkowej faktury pierwotnej i ujęcie jej również w pierwotnym okresie, a następnie – jeżeli to będzie konieczne – także wystawionej już zbiorczej korekty.

– Druga czynność nie będzie potrzebna, jeżeli popełniony błąd nie wpłynie na wysokość rabatu – podkreśla nasz rozmówca.

Wprowadzone uproszczenie dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której rabat jest udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych w danym okresie dla jednego odbiorcy. Jeżeli więc rabat będzie obejmował np. tylko dostawy jednego asortymentu towaru, to przepis ten nie będzie miał zastosowania.

Tomasz Siennicki zwraca też uwagę na użycie spójnika „lub” we fragmencie „dostawy towarów lub usług”, co oznacza, że jeżeli podatnik dostarcza zarówno towary jak też świadczy usługi, to zbiorcza korekta mogłaby dotyczyć np. rabatu obejmującego tylko dostawy towarów. Co interesujące, w przepisie nie ma ograniczeń w sytuacji, gdy do poszczególnych asortymentów stosowano np. różne stawki procentowe rabatu. Istotna jest bowiem globalna kwota udzielonego rabatu.

Ważne!

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku