Sprzedawca papierosów nie ponosi kosztów podwyżki VAT. Spadają one na konsumentów.
Od 1 stycznia 2011 r. wzrosły stawki VAT o 1 punkt proc. Rafał Kowalik, prawnik z kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, przypomina, że jednocześnie regulacje wynikające z ustawy akcyzowej obowiązującej od 1 marca 2009 r. przewidują szczególne sankcje w przypadku sprzedaży papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem ceny powyżej ceny maksymalnej wskazanej na opakowaniu.
– W takim wypadku wyroby tytoniowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 70 proc. maksymalnej ceny wskazanej na opakowaniu – ostrzega Rafał Kowalik.
Jednak – jak dodaje ekspert – ustawodawca przewidział skutki zmiany stawek VAT dla sprzedawców wyrobów tytoniowych i wprowadził regulacje pozwalające sprzedawcom uniknąć finansowania podwyżki VAT. Zgodnie z art. 38 ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej sankcja w postaci stawki 70 proc. akcyzy nie ma zastosowania do 28 lutego 2011 r. (z tym dniem tracą ważność podatkowe znaki akcyzy z 2010 r.).
– Warunkiem jest, aby rzeczywista cena sprzedaży nie była większa niż maksymalna cena sprzedaży powiększona o wzrost stawki VAT (w przeciwnym razie zastosowanie znajdzie stawka akcyzy w wysokości 70 proc.) – tłumaczy Rafał Kowalik.
Nasz rozmówca wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie ocenia pozytywnie. Sprzedawca nie poniesie kosztów podwyżki VAT, który ostatecznie zapłaci konsument w cenie nabywanych wyrobów tytoniowych. Jednocześnie – według Rafała Kowalika – wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie pozycji podatnika na gruncie podatku akcyzowego w przypadku dokonania sprzedaży wyrobów tytoniowych powyżej maksymalnej ceny detalicznej wskazanej na opakowaniu.