Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wysokości dochodów. Wątpliwości budzi jednak to, jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wskazuje na trzy kategorie takich dochodów: podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z działalności podlegającej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kamil Łukasik, prawnik w departamencie podatkowym Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna wskazuje, że praktyczne problemy budzi to, jakie przychody należy uznać za opodatkowane na ogólnych zasadach na potrzeby ustawy o świadczeniach rodzinnych. W ocenie eksperta na gruncie ustawy o PIT dochody opodatkowane według skali to jedyna grupa opodatkowana na zasadach, które można nazwać zasadami ogólnymi.

– Konsekwencją uznania, że ogólne zasady opodatkowania PIT dotyczą jedynie dochodów opodatkowanych według skali jest to, że na potrzeby zasiłku rodzinnego nie uwzględnia się np. przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości czy też udziałów w spółce, choć w praktyce występują stanowiska odmienne – mówi Kamil Łukasik.

Jednak wraz z przyjęciem, że opodatkowanie na zasadach ogólnych dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali, pojawia się pytanie o możliwość uwzględnienia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

– W przypadku ich opodatkowania 19-proc. liniowym PIT nie byłyby one uwzględniane na potrzeby zasiłku rodzinnego, a nie wydaje się, by tego rodzaju zróżnicowanie podatników było intencją ustawodawcy – mówi Kamil Łukasik.

Ekspert wskazuje, że w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych rozstrzygnięto te wątpliwości. Po zmianach ustawa ma odwoływać się wprost do przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT – czyli według skali.

Ponadto przesądzone zostanie, że na potrzeby zasiłku rodzinnego należy brać pod uwagę przychody m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, z odpłatnego zbycia nieruchomości, a także z działalności gospodarczej w przypadku opodatkowania liniowego.

Ważne!

Po zmianie przepisów przychody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowym PIT będą wpływały na dochód do zasiłku rodzinnego