Wszyscy podatnicy prowadzący w 2010 roku działalność gospodarczą muszą złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników, którzy osiągnęli zyski w ubiegłym roku, jak i tych, którzy wykazywali stratę.

Zacznijmy od drobnych biznesmenów. Deklarację PIT-28 złożą przedsiębiorcy, którzy rozliczali swoje przychody na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na druku tym rozliczą się też podatnicy, którzy płacili PIT w formie ryczałtu od przychodów z najmu. Druk ten trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 31 stycznia 2011 r.

W tym samym czasie, tj. do końca stycznia 2011 r., muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym podatnicy, którzy od przychodów z działalności gospodarczej opłacali podatek w formie karty podatkowej. Oni muszą złożyć PIT-16A, który jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. W naszym przypadku 2010.

Na koniec zostały nam formularze PIT-36 i PIT-36L. Pierwszy składają m.in. podatnicy, którzy w 2010 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-36 wypełnią też podatnicy, którzy zarabiali za granicą, a muszą te zarobki wykazać przed polskim fiskusem. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Deklarację tę za 2010 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja 2011 r.

Drugi z wymienionych formularzy, czyli PIT-36L, składają przedsiębiorcy, którzy opodatkowują swoje przychody liniowym 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Podobnie, jak PIT-36, również PIT-36L za 2010 rok musi być złożony najpóźniej 2 maja 2011 r.

Ważne!

Jeśli podatnik w roku osiągnął np. dochody z firmy opodatkowanej liniowym PIT i zarobił na sprzedaży papierów wartościowych, do urzędu skarbowego będzie musiał złożyć PIT-36L i PIT-38