IZBA SKARBOWA W ŁODZI WYJAŚNIŁA „DGP”

Każdy, kto płaci za używanie internetu, składając zeznanie podatkowe od osiągniętego w 2010 roku dochodu, może dokonać odliczenia ulgi internetowej.

Z ulgi tej możemy skorzystać wtedy, gdy:

● ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu w lokalu (budynku) będącym naszym miejscem zamieszkania (faktycznie zapłaciliśmy faktury) oraz

● wydatek ten udokumentowany jest fakturą VAT.

Ulga internetowa jest limitowana, czyli każdy podatnik od dochodu może odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł.

Jeżeli płacimy za internet wspólnie z osobą zamieszkującą razem z nami (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co wprost wynika z faktury VAT wystawionej na imię i nazwisko osób ponoszących wydatki, to każdemu przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Ważne jest, aby korzystając z ulgi internetowej, nie przekroczyć limitu ulgi 760 zł ani nie odliczyć więcej niż faktycznie poniesione wydatki. Jeżeli np. mąż i żona otrzymali wspólną fakturę za korzystanie z internetu w wysokości 1120zł, to odliczyć mogą od swoich dochodów tę właśnie kwotę w dowolnych proporcjach, np. mąż 760 zł, żona 360 zł (razem 1120 zł), tak aby nie przekroczyć limitu ulgi i nie odliczyć więcej, niż wynika z faktury.

Z odliczenia ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym za pomocą zeznań podatkowych PIT-36, PIT-37 (odliczenie od dochodu) lub PIT-28 (odliczenie od przychodu). Zawsze do formularza należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

Należy pamiętać, że wydatki na internet można odliczyć od dochodu, pod warunkiem że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli składamy więcej niż jedno zeznanie podatkowe, np. w jednym rozliczamy działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu, a w drugim rozliczamy dochody uzyskane ze stosunku pracy, to ten sam wydatek na użytkowanie sieci możemy odliczyć tylko raz w jednym z tych zeznań.

Za 2010 rok odliczenia z tytułu poniesionych wydatków można dokonać tylko na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcę usług internetowych. Jeżeli dostęp do internetu jest jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, np. obok telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, na fakturze musi być wyszczególniona kwota wydatków za użytkowanie internetu.

EKSPERT RADZI

Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu

Ulga internetowa to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków do 760 zł z tytułu użytkowania sieci. Warte zaznaczenia jest, że od 1 stycznia 2011 r. nie obowiązuje już konieczność użytkowania internetu w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika, dzięki czemu także tzw. mobilny internet może w pełni korzystać z preferencji podatkowej. W tym zakresie została mianowicie znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Niestety archaiczny dotychczas przepis uniemożliwiał odliczenie wydatków na internet (oraz stwarzał wiele kontrowersji) w sytuacji korzystania z komputerów przenośnych oraz sieci poza lokalem podatnika. Jednak te zliberalizowane zasady korzystania z ulgi internetowej będą miały zastosowanie po raz pierwszy do rozliczeń za 2011 rok, czyli składanych do 30 kwietnia 2012 r.

Do skorzystania z przedmiotowej ulgi niezbędne jest właściwe udokumentowanie wydatków fakturą VAT oraz udokumentowanie ich poniesienia (np. potwierdzeniem przelewu). Ten drugi obowiązek nie wynika bezpośrednio z przepisów, jednak jest w praktyce egzekwowany przez organy podatkowe. Oczywiście jest to słuszna praktyka, gdyż w innym wypadku ulga możliwa byłaby niezależnie od opłacenia faktury, zaś urząd nie miałby możliwości zweryfikowania tego.

Jeżeli faktura wystawiona nie jest na podatniczkę, ale na tatę podatniczki, wówczas nie może ona sama skorzystać z tej ulgi – o ile np. tata nie wystawi faktury VAT bezpośrednio na córkę. Ulga przysługiwać będzie zatem wyłącznie osobie, na którą jest wystawiona faktura. Jak już wskazano wyżej, dodatkowo podatnik dokonujący odliczenia powinien być także w posiadaniu dowodu poniesienia wydatku (zapłaty). Jeśli zapłata dokonywana była z konta córki, samo potwierdzenie przelewu nie jest niestety wystarczające. Wówczas bowiem podatnik w dalszym ciągu nie będzie w stanie udowodnić, że poniósł wydatek z tytułu użytkowania internetu – wydatek ten poniesiony jest przez córkę, która z racji nieposiadania wystawionej na nią samą faktury VAT nie jest w stanie także skorzystać z ulgi. Zasadniczo więc sytuacja opisana w pytaniu nie umożliwia ostatecznie żadnej ze wskazanych osób skorzystania z ulgi internetowej. Niemniej możliwe jest także odliczenie wydatków na internet przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków.

Ponieważ w przedstawionej sytuacji faktura VAT wystawiona jest na tatę podatniczki, można rozważyć dokonanie zwrotu zapłaconego z konta córki wydatku przez rodzica, aby to osoba, która zamierza skorzystać z ulgi, była także ponoszącym wydatek podatnikiem. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie ma wówczas możliwości kwestionowania odliczenia.

Na marginesie warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli rodzic nie dokona zwrotu poniesionego przez córkę wydatku na jej rzecz, może powstać u niego przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, który podlega opodatkowaniu (o ile kwestia ta nie została uregulowana jako darowizna zwolniona z podatku od spadków i darowizn i tym samym wyłączona spod zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym). W świetle bowiem prawa podatkowego tata podatniczki i ona sama są odrębnymi podatnikami.

Do stworzenia możliwości skorzystania z ulgi internetowej w przedstawionej sytuacji konieczne jest po prostu refakturowanie (wystawienie faktury VAT) poniesionej przez córkę kwoty wydatku przez tatę na rzecz córki. Wówczas od strony dokumentacyjnej także osiągnięta byłaby sytuacja, w której podmiot faktycznie ponoszący wydatki na internet (dokonujący zapłaty) jest jednocześnie podatnikiem, na którego wystawiono fakturę VAT. Ten scenariusz zakłada jednak, że tata podatniczki jest podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).