Od początku roku obowiązują nowe zasady odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomościami firmowymi. Podatnik, nabywając lub wytwarzając nieruchomość, która ma być wykorzystywana jednocześnie w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jak i na inne cele, w szczególności prywatne, odliczy tylko część VAT.

Podatnik jest zobowiązany do obliczenia procentowej proporcji wykorzystania takiej nieruchomości na cele działalności gospodarczej i tylko w tej proporcji może odliczyć podatek naliczony. Następnie, jeżeli w ciągu 120 miesięcy proporcja ta ulegnie zmianie, jest zobowiązany do dokonania odpowiedniej korekty podatku naliczonego in plus lub in minus, w zależności od tego, czy proporcja ta ulegnie zwiększeniu, czy też zmniejszeniu.

Tomasz Siennicki, partner w kancelarii KNDP, wskazuje, że w ustawie o VAT na potrzeby tych nowych regulacji zdefiniowane zostało pojęcie wytworzenia nieruchomości.

– W definicji tej mieści się zarówno wybudowanie budynku, budowli lub ich części, jak też ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym – wyjaśnia ekspert.

Zdaniem naszego rozmówcy szczególnie istotne są tutaj dwie kwestie w odniesieniu do wytworzenia polegającego na ulepszeniu nieruchomości. Przede wszystkim ustawa nie wprowadza tutaj żadnych limitów wartościowych ulepszenia, tak jak jest to na przykład w przypadku definicji pierwszego zasiedlenia.

– Zatem każde ulepszenie budynku budowli lub ich części będzie uznane za wytworzenie nieruchomości, niezależnie od jego wartościowej proporcji do wartości początkowej środka trwałego – mówi Tomasz Siennicki.

Zgodnie z prowadzonymi przepisami w przypadku ulepszenia należy odwołać się do przepisów o podatku dochodowym. Stanowią one, że dany obiekt można uznać za ulepszony, jeżeli wydatki na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, poniesione w roku podatkowym przekraczają 3,5 tys. zł, a dodatkowo powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

– Oznacza to, że suma wydatków poniesionych na ulepszenie w danym roku wyższa niż 3,5 tys. zł będzie traktowana jako wytworzenie nieruchomości – tłumaczy Tomasz Siennicki.

To oznacza również, że podatnik, który rokrocznie ulepsza jeden budynek, z punktu widzenia nowych przepisów będzie co roku dokonywał wytworzenia nieruchomości. Każde z nich powinien traktować odrębnie i odrębnie rozliczać. To powoduje również, że 120-miesięczny okres korekty będzie biegł w odniesieniu do każdego z tych ulepszeń odrębnie.

Przypomnijmy, że zmiany w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji dyrektywy rady 2009/162/UE.

Ważne!

Jeżeli w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została przez podatnika oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana jej wykorzystania do celów działalności gospodarczej, należy skorygować podatek naliczony