Ustawa okołobudżetowa (Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578) wprowadziła szczególne zasady ustalania taryf za dostarczanie wody. Zmiana dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które odpowiadają za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także odbiorców wody.

Dotychczas nowe taryfy za wodę musiały zatwierdzać rady gmin. Ze znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki VAT. Jak wyjaśnia Beata Porter, starszy konsultant w kancelarii Paczuski & Taudul, 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na dostarczanie wody wzrosła z 7 do 8 proc., co oznacza podwyższenie cen brutto za dostarczanie wody.

Jak dodaje, w celu uniknięcia ewentualnych trudności związanych z dopełnieniem obowiązku podwyższenia taryf ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dzięki nim zmiana taryf za dostarczanie wody wynikających z wyższych stawek VAT nastąpiła bez konieczności zatwierdzenia przez radę gminy.

– Podwyższone w ten sposób taryfy wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka VAT stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. A zatem od 1 stycznia 2011 r. podmioty odpowiedzialne za zbiorowe zaopatrywanie w wodę mają obowiązek podnieść stawkę VAT do 8 proc. w odniesieniu do usług wykonywanych w 2011 r. – tłumaczy Beata Porter. W efekcie odbiorcy wody zapłacą za nią według taryf powiększonych o 1 pkt proc. Jak dodaje nasza rozmówczyni, należy pamiętać, że na fakturach wystawionych w 2011 r., ale dotyczących dostaw dokonanych jeszcze w 2010 r., powinna widnieć 7-proc. stawka VAT.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2011 odbiorcy wody oraz usługi odprowadzania ścieków powinni płacić za dostarczanie wody według taryf powiększonych o 1 pkt proc. (czyli o tyle, ile wzrosła stawka podatku).