Osoby fizyczne muszą złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.
Piotr Liss, partner w KZWS RSM International, zwraca uwagę, że podatnicy często mylą ze sobą dwa adresy: zameldowania i zamieszkania, i tym samym rozliczają się z podatku w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zameldowania. Adresem zamieszkania jest adres, pod którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
– Przy miejscu zamieszkania istotne są fizyczne przebywanie oraz wola przebywania w danej miejscowości – wyjaśnia Piotr Trybała, partner w KPT Doradcy Podatkowi.
Ekspert dodaje, że zwykle jest to ośrodek życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe. Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
Piotr Liss podkreśla, że oba adresy – zamieszkania i zameldowania – mogą się pokrywać, jednak zdarzają się sytuacje, w których tak nie jest. W takich przypadkach należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pomyłki przy składaniu rocznego PIT.
– Zmieniając miejsce zamieszkania, należy dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym w terminie 30 dni. Niedokonanie tego oraz złożenie zeznania do urzędu, w ewidencji którego podatnik nie widnieje, może karane grzywną wynikającą z kodeksu karnego skarbowego za nie aktualizowanie danych – ostrzega Piotr Liss.
Do momentu złożenia zgłoszenia aktualizującego organ podatkowy przyjmuje, że podatnik zamieszkuje pod wskazanym uprzednio adresem. Dlatego dobrze jest przy składaniu zeznania zerknąć do ostatnio złożonego zgłoszenia. Oczywiście organ może powziąć wątpliwość co do faktycznego miejsca zamieszkania osoby składającej zeznanie, są to jednak przypadki rzadko spotykane.
Piotr Trybała przypomina, że jeżeli PIT zostanie złożony do niewłaściwego urzędu, zgodnie z praktyką urzędów zeznanie przekazywane jest do urzędu właściwego, przy czym organ informuje podatnika o takim przekazaniu.

Ważne!

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu