Małżonkowie w ubiegłym roku uzyskiwali przychody ze sprzedaży akcji, przy czym żona zakończyła rok z zyskiem, a mąż ze stratą. W takiej sytuacji podatnik nie może swojej straty uwzględnić przy rozliczaniu zysku przez żonę.

Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Marcin Retka, ekspert w KPMG wyjaśnia, że przychód uzyskany z danego źródła dotyczy indywidualnego podatnika (za wyjątkiem przychodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej: własności, przedsięwzięcia, posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych).Obniżenie uzyskanego dochodu o straty z lat poprzednich może mieć miejsce jedynie w obrębie tego samego źródła przychodów.

– Pomimo, że podatnik oraz jego żona rozliczają to samo źródło przychodów, czyli kapitały pieniężne, to żona nie może pomniejszyć swojego dochodu o stratę męża z tytułu sprzedaży akcji, gdyż nie jest spełniony warunek tożsamości podmiotu, który uzyskał przychód oraz poniósł stratę – mówi Marcin Retka.

Zeznanie podatkowe z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych rozlicza się na odrębnym formularzu zeznania PIT-38. Zeznanie to można składać wyłącznie indywidualnie, bez możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

Ważne!

Przychód i strata do odliczenia muszą dotyczyć tego samego podatnika oraz tego samego źródła przychodów