Od 1 stycznia 2011 r. zostaną ograniczone zwolnienia w podatku od nieruchomości, a także podatku rolnym i podatku leśnym dla zakładów pracy chronionej. Zmiana wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475), która nowelizuje m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. nr 95, poz. 613 z późn.zm.). Nowelizacja wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczącego prowadzących zakłady pracy chronionej.

Ze zwolnienia skorzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z preferencji, po Nowym Roku nie skorzystają więc zakłady, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 40 proc., w tym co najmniej 10 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (1. wskaźnik ustawowy). Będą one korzystały z preferencji w podatku od nieruchomości tylko do końca tego roku.

Wyjaśnijmy, że po nowelizacji (tak jak obecnie) gminy będą mogły otrzymać rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (podatek od nieruchomości jest ich dochodem własnym). Rekompensaty będą jednak mniejsze, ponieważ PFRON, który je wypłaca, będzie przekazywał mniej środków.

Ważne!

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości po Nowym Roku nie skorzystają m.in. zakłady, w których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 40 proc., w tym co najmniej 10 proc. stanowią osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności