Od 2011 roku wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy zamiany należy określić według cen nabycia.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 roku (Dz.U. nr 226, poz. 1478), wprowadza przepisy precyzujące zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych za odpłatnością, ale w sposób inny niż w drodze kupna. Zmianę wprowadzono do art. 22g ust. 1 pkt 1, ustalając, że wartością początkową środków trwałych w wartości materialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia jest cena ich nabycia (nie tylko w drodze kupna).
Jak mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG, obecne brzmienie przepisu art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) określa sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłącznie w przypadku nabycia w drodze kupna.
Tymczasem przedsiębiorcy często obok nabycia w drodze kupna stosują inne formy odpłatnego nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, np. w drodze umowy dożywocia czy umowy zamiany.