Jednostka samorządu terytorialnego umarza jednorazowo niskocenne środki trwałe.

– Czy od przyszłego roku trzeba będzie je umarzać stopniowo – pyta Pani Zofia z Katowic.

Od przyszłego roku jednostki samorządy terytorialnego nie będą musiały umarzać jednorazowo niektórych składników majątku – m.in. niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do tej pory był to obowiązek – teraz będą miały prawo wyboru.

Taką możliwość przewiduje par. 6 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126, poz. 861).

Nowe zasady dotyczą m.in. książek, środków dydaktycznych, odzieży i umundurowania, dywanów i mebli oraz inwentarza żywego. Można je także zastosować do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o CIT (wartość ta wynosi 3500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości, w momencie oddania do używania.

Ewa Koszela, naczelnik wydziału kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wyjaśnia, że to kierownik jednostki w przepisach wewnętrznych powinien określić, jakimi sposobami jednostka samorządowa będzie umarzać wymienione składniki majątku. Według eksperta może to być określone przedmiotowo lub wartościowo. Przykładowo można przyjąć, że zespoły komputerowe będą traktowane jak środki trwałe lub też że będą tak traktowane wszystkie składniki majątku powyżej 2,5 tys. zł.

Według Ewy Koszeli dotychczasowe zasady są proste, bo nakazują ujęcie niskocennych składników majątku bezpośrednio w kosztach. Natomiast zastosowanie stopniowej amortyzacji będzie bardziej pracochłonne – ponieważ wymaga obliczenia odpisów amortyzacyjnych od większej ilości środków trwałych.