1 stycznia 2011 r. zmienią się zasady odliczania VAT od nieruchomości firmowych.
1 stycznia 2011 r. zmienią się zasady odliczania VAT od nieruchomości. Na czym ta zmiana polega?
Podatnik, nabywając lub wytwarzając nieruchomość, wykorzystywaną jednocześnie w związku z działalnością gospodarczą oraz na inne cele, np. prywatne, będzie obliczał procentową proporcję wykorzystania takiej nieruchomości na cele działalności gospodarczej i tylko w tej proporcji odliczy VAT naliczony. Jeżeli w ciągu 120 miesięcy proporcja ulegnie zmianie, konieczna będzie korekta podatku naliczonego. Obecnie podatnik, który nabył nieruchomość na cele działalności opodatkowanej VAT i odliczył podatek naliczony, a następnie rozpoczął jej wykorzystywanie na cele prywatne, zobowiązany jest do naliczenia VAT od wykorzystania nieruchomości na te cele.
Czy nowe zasady będą miały zastosowanie do nieruchomości, które zostały nabyte przed wejściem w życie nowych przepisów?
Niestety nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych w tym zakresie. Istotne jest, że wyłączenie z opodatkowania VAT wykorzystania nieruchomości na inne cele niż działalność gospodarcza będzie miało zastosowanie tylko wówczas, gdy następuje zmiana proporcji wykorzystania nieruchomości uzasadniająca korektę VAT naliczonego. Jeżeli taka zmiana po wejściu w życie nowych przepisów nie nastąpi, brak jest podstaw do zaprzestania naliczania VAT od takiego wykorzystania. Jeżeli więc podatnik, zarówno przed, jak i po wejściu w życie nowelizacji będzie wykorzystywał nieruchomość np. w 10 proc. na cele prywatne, to powinien nadal naliczać VAT z tytułu takiego wykorzystania.
A jak powinien postąpić podatnik w sytuacji, gdy po zmianie przepisów nastąpi zwiększenie stopnia wykorzystania nieruchomości na cele prywatne?
Uzasadnione jest pytanie, czy nowe regulacje w ogóle powinny być stosowane do takich nieruchomości. Jeżeli tak, to istniałaby podstawa do dokonania korekty, ale tylko w tym zakresie, w jakim doszło do zwiększenia stopnia wykorzystania nieruchomości na cele prywatne. Powoduje to jednak skomplikowanie całego rozliczenia, gdyż jednocześnie podatnik miałby obowiązek nadal naliczać VAT od wykorzystania na cele prywatne w pierwotnym zakresie (czyli 10 proc.), jak też dokonać korekty odliczenia w zakresie zmiany proporcji, która nastąpiła po wejściu w życie nowelizacji.