Podatniczka od 2011 roku odchodzi na emeryturę. W związku z tym pracodawca wypłaci jej odprawę emerytalną.

– Czy od kwoty odprawy trzeba zapłacić podatek – pyta pani Marianna z Łęcznej.

Pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury i którego stosunek pracy ustanie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex, wyjaśnia, że odprawa taka stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Wypłacenie odprawy byłemu pracownikowi zobowiązuje płatnika do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem miesięcznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Zaliczki na podatek nie należy pomniejszać o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

W przypadku zgonu pracownika rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Otrzymana od pracodawcy odprawa pośmiertna jest zwolniona od podatku dochodowego – zastrzega Michał Cielibała.

Ekspert dodaje, że ze zwolnienia z opodatkowania nie korzystają odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

– Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej jako przychód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – dodaje Michał Cielibała.

Zdaniem naszego rozmówcy członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję na podstawie zawartej ze spółką umowy o pracę lub innej umowy, może przysługiwać odprawa. Od wypłaconej odprawy z tytułu odwołania z pełnionej funkcji należy naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.