Podatniczka rozpoczęła pracę. Jej nowy szef poinformował ją, że zapewnia pracownikom posiłki, z których można korzystać nieodpłatnie.

– Czy taki prezent od pracodawcy będzie moim przychodem – pyta pani Kamila z Pułtuska.

Posiłki przyznawane pracownikom stanowią przychód ze stosunku pracy. Adam Mariuk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, podkreśla, że jako przychód powinny być uznawane wyłącznie posiłki faktycznie otrzymane przez pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zawiera również postanowienia zwalniające pewne posiłki od opodatkowania. Jak wskazuje Adam Mariuk, wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponadto zwolniona jest również wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

– Jeżeli zwolnienie nie ma zastosowania, pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wartości posiłków przekazanych pracownikom w przychodach ze stosunku pracy i obliczyć należną zaliczkę na podatek – podpowiada Adam Mariuk.

Ekspert dodaje, że ustalenie to powinno być indywidualne dla każdego z pracowników – nie można stosować uśredniania wartości posiłków na grupy pracowników, którzy potencjalnie z nich mogli skorzystać. Niestety, w ostatnim czasie można zauważyć interpretacje organów podatkowych, które wydają się popierać taki sposób ustalenia wartości przychodu dla poszczególnego pracownika. Według Adama Mariuka jest on sprzeczny z ustawą o PIT.

Ważne!

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego, oraz napoje