Podatniczka złożyła dwie korekty zeznania PIT za 2009 rok. Pierwsza wynikła z pomyłki rachunkowej. Druga z nieuwzględnienia ulgi internetowej w zeznaniu.

– Czy korekta wpływa na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego – pyta pani Alicja z Opola.

Zasady dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych zostały uregulowane w art. 68 – 71 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, wyjaśnia, że dla zobowiązań powstających z mocy prawa, czyli takich, z którymi mamy do czynienia np. w podatkach dochodowych czy w podatku od towarów i usług, przewidziano pięcioletni termin przedawnienia.

– Okres ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – wskazuje Agnieszka Poręba, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand.

Michał Goj dodaje, że nie oznacza to, iż zobowiązanie podatkowe (w nieopłaconej części) wygaśnie zawsze z upływem tych pięciu lat. Ustawa wymienia wiele zdarzeń, które wydłużają okres przedawnienia (zawieszenie) lub powodują jego liczenie od początku (przerwanie). Wśród takich zdarzeń ustawa wymienia m.in. odroczenie terminu płatności podatku przez organ podatkowy, wszczęcie postępowania karnego skarbowego czy wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Również Agnieszka Poręba wymienia sytuacje, w których okres przedawnienia może zostać przedłużony. Są one wskazane w Ordynacji podatkowej. Przykładowo bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku: odroczenia terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, przedłużenia terminu płatności podatku przez ministra finansów, wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (jeżeli wiąże się ono z niezapłaceniem podatku), wniesienia skargi na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia.

Natomiast przerwaniu może ulec w przypadku ogłoszenia przez podatnika upadłości bądź zastosowania wobec podatnika środka egzekucyjnego.

– Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące tę kwestię nie wskazują złożenia korekty deklaracji jako zdarzenia zawieszającego bądź przerywającego bieg terminu przedawnienia – zauważa Agnieszka Poręba.

W związku z tym – jak dodaje nasza rozmówczyni – skorygowanie deklaracji podatkowej nie wpływa na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Michał Goj podkreśla, że nieco inaczej ma się sprawa z korektami powodującymi powstanie nadpłaty po stronie podatnika. Jeżeli podatnik zdąży złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty przed upływem terminu przedawnienia, wówczas wniosek taki musi być przez organ rozpatrzony nawet wówczas, gdy w trakcie postępowania zobowiązanie się przedawni. Sama nadpłata nie podlega przedawnieniu, a prawo do jej zwrotu podatnik zachowuje po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Ważne!

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty