Podmiotami uprawnionymi do zabezpieczania spłaty należności podatkowych przez ustanowienie zastawu skarbowego są Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, przypomina, że zgodnie z art. 41 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podmiotom tym przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10 tys. zł. Kwota ta dla 2010 roku jest wyższa i wynosi 11 300 zł.

Czy można traktować konia wyścigowego jako rzecz ruchomą? Paweł Małecki odpowiada, że w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Nie byłby nią więc koń.

– Jednak w myśl przepisów podatkowych koń jest rzeczą podlegającą sprzedaży – podkreśla Paweł Małecki.

Ponadto – jak dodaje ekspert – w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (t.j. Dz.U. nr 134, poz. 892) w numerze pozycji A33 znajdujemy nazwę przedmiotu zastawu: ssaki. Do ssaków zalicza się koń rasowy. Zatem – według Pawła Małeckiego – można dokonać zastawu skarbowego na koniu.

Ważne!

Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki