Organ podatkowy może obciążyć zastawem skarbowym rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, które są własnością podatnika.
W przyszłym roku do 11 500 zł wzrośnie minimalna wartość majątku ruchomego i zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Kwota ta odnosi się do poszczególnych składników majątku podatnika. Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG, tłumaczy, że zastaw przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań, a także zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę.
– Zastaw można ustanowić na wszystkich rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka – wyjaśnia ekspert.
Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wyjaśnia, że pojęcie rzeczy ruchomej określone zostało w art. 45 kodeksu cywilnego. W praktyce będą to w szczególności środki transportu, maszyny, narzędzia.
– Jako przykład zbywalnych praw majątkowych można wskazać akcje obligacje, weksle oraz autorskie prawa majątkowe – wylicza nasz rozmówca.
Zastawem nie mogą natomiast być objęte prawa niezbywalne, tzn. takie, których nie można przenieść na inne osoby, np. roszczenie o przeniesienie własności czy niemajątkowe prawo autorskie (tzw. prawa osobiste twórcy). Nie mogą być również obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.
Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego przedmiotu zastawu, dlatego planując zakup np. samochodu, warto sprawdzić, czy nie został on obciążony. Rejestry zastawów skarbowych prowadzą naczelnicy urzędów skarbowych. Wypis z takiego rejestru wydawany jest za opłatą 20 zł, ale zawiera tylko informację z rejestru prowadzonego przez dany organ podatkowy. Można również uzyskać wypis z centralnego rejestru zastawów skarbowych prowadzonego przez ministra finansów za opłatą 50 zł.
– Zawiera on informacje o zastawach skarbowych ustanowionych w całym kraju i pełni rolę ogólnokrajowej informacji o wszystkich zastawach, które zostały ustanowione – mówi Jarosław Ziobrowski.
Jak tłumaczy Grzegorz Grochowina, aby uzyskać wypis z centralnego rejestru, należy złożyć wniosek zawierający dane ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego i dane wnioskodawcy.
50 zł wynosi opłata za wypis z centralnego rejestru zastawów skarbowych