W latach 2011 – 2012 w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w tym samochodów z kratką, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6 tysięcy zł.

– Jednocześnie w okresie tym nie będzie możliwe odliczenie podatku od paliw, oleju napędowego oraz gazu do napędu tych samochodów – mówi Artur Truskolawski, doradca podatkowy w poznańskim biurze KPMG.

VAT od aut i paliwa

Tomasz Siennicki, partner w Kancelarii KNDP, stwierdza, że nowelizacja ustawy o VAT nadaje pełną skuteczność ograniczeniom w zakresie odliczenia VAT od samochodów, które są dzisiaj wprawdzie zapisane w ustawie o VAT, jednak po orzeczeniu w sprawie Magoora nie mają zastosowania m.in. do samochodów z kratką.

Chodzi tutaj m.in. o przepisy nakazujące obliczanie proporcji długości przestrzeni ładunkowej do długości całego samochodu.

– Pozostanie to w gestii stacji diagnostycznych, które będą na tę okoliczność wydawały zaświadczenia, że pojazd spełnia określone parametry kwalifikującego go do odliczenia pełnego VAT zarówno od nabycia lub najmu, jak i od paliwa – tłumaczy ekspert.

Istotną zmianą będzie obowiązek dokonania korekty VAT w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w takim pojeździe, nieobwarowany rocznym terminem. Dziś zmiany konstrukcyjne dokonane w samochodzie po upływie 12 miesięcy nie powodują obowiązku wstecznej korekty VAT.

Ograniczenia w odliczaniu VAT dotkną również podatników użytkujących samochody z kratką na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Od nowego roku będą oni uprawnieni do odliczenia jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych umownych płatności udokumentowanych fakturą. Jednocześnie suma podatku odliczonego w całym okresie użytkowania danego samochodu nie będzie mogła przekroczyć 6 tysięcy zł.

Rozliczenie nieruchomości

Ustawa wprowadza także nowe zasady rozliczenia VAT związanego z nieruchomościami, które są w części wykorzystywane do działalności gospodarczej, a w części na tzw. cele osobiste.

– Podatnik będzie ustalał procentową proporcję wykorzystania takiej nieruchomości na cele inne niż działalność gospodarcza w rozumieniu VAT. Jednocześnie jednak nie będzie opodatkowane wykorzystanie nieruchomości na te inne cele – mówi Tomasz Siennicki.

Dodatkowo, jak wyjaśnia Artur Truskolawski, w przypadku gdy w ciągu 10 lat, licząc od miesiąca oddania do użytkowania nieruchomości dojdzie do zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości, podatnicy będą mieli obowiązek skorygować podatek odliczony przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości.

Korekty tej będzie trzeba dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

– Ze względu na lakoniczne brzmienie przepisów w praktyce jego stosowanie może rodzić trudności, np. przy ustaleniu procentowego udziału wykorzystania nieruchomości na cele działalności czy późniejszej zmiany stopnia jej wykorzystania – zwraca uwagę Artur Truskolawski.

Tomasz Siennicki przestrzega natomiast, że brak przepisów przejściowych potęguje wątpliwości, w jaki sposób należy postąpić w odniesieniu do tych nieruchomości, które zostały nabyte przed nowelizacją i już teraz są częściowo wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu VAT.

Ustawa nowelizująca ustawę o VAT trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ważne!

Ograniczenia w odliczaniu VAT przy umowach najmu, dzierżawy czy leasingu nie będą stosowane, gdy umowy te zostaną zawarte do końca 2010 roku, a następnie zarejestrowane w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2011 r.