Przepisy wymagają podawania numeru rejestracyjnego firmowego auta na fakturze na zakup paliwa. Jest to niezgodne z przepisami unijnymi.
Dyrektywa wprost stanowi, jakie dane muszą być zawarte na fakturze, aby była ona prawidłowa. Żaden z jej przepisów nie wspomina o numerze rejestracyjnym pojazdu, do którego nabywane jest paliwo.
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, wskazuje, że państwa członkowskie nie mają kompetencji do wprowadzania nowych wymagań, tak jak w przypadku niewymienionego w dyrektywie numeru rejestracyjnego.