Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, są zobowiązani do rozliczania transakcji (zakupów towarów i usług) wykonywanych z rolnikami ryczałtowymi. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów (faktura VAT RR).

Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Jednocześnie rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika rozliczającego VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jednocześnie zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

● nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

● zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

● w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wys- tawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Do końca tego roku stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Od 2011 roku w związku z podwyżką stawek VAT zmieni się również kwota zryczałtowanego zwrotu. Na podstawie tzw. ustawy okołobudżetowej, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku (jeszcze nie została opublikowana w dzienniku ustaw), stawka zryczałtowanego zwrotu podatku została określona na 6,5 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Jednak właściwa stawka zwrotu będzie wyższa przez najbliższe dwa lata.

W tej samej ustawie okołobudżetowej, która wprowadza zmiany do ustawy o VAT, zawarto przepisy przejściowe dotyczące stosowania stawek. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku będzie wynosić 7 proc.

Zmieni się również wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku dochodowego od towarów i usług, co jest głównie związane z nową klasyfikacją (PKWiU z 2008 r.)., która będzie miała zastosowanie od 2011 roku do celów podatkowych. Wykaz ten został już opublikowany w ustawie z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476) jako załącznik nr 2 do ustawy o VAT.

7 proc. wynosi zryczałtowany zwrot VAT rolnikom w latach 2011 – 2013