U podatnika nie może być prowadzonych jednocześnie kilka kontroli. Gwarantuje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Podatnik od pół roku prowadzi działalność gospodarczą. Dostał właśnie zawiadomienie o planach wszczęcia kontroli podatkowej. Jednak w firmie już prowadzona jest kontrola skarbowa.
– Czy urzędnicy mogą prowadzić kilka czynności jednocześnie – pyta pan Krzysztof z Radomia.
Nie. Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, podkreśla, że dzięki uregulowaniom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasadą jest zakaz równoległego prowadzenia więcej niż jednej kontroli. Jeśli zatem w spółce prowadzona jest już kontrola, organ, który chce podjąć kolejną kontrolę, musi poczekać na swoją kolej i może uzgodnić z przedsiębiorcą termin podjęcia kontroli.
– Niestety, przepisy adresowane są wyłącznie do przedsiębiorców, a zatem nie ma formalnych przeszkód do prowadzenia równoległych kontroli u osób fizycznych lub organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej – zastrzega Michał Goj.
Dodaje także, że również dla samych podmiotów gospodarczych zasada niełączenia kontroli w jednym czasie jest ograniczana przez pewne wyjątki. W podatkach będzie to najczęściej kontrola dotycząca zwrotu podatku od towarów i usług, która może być podejmowana w każdym czasie – niezależnie od tego, czy u podatnika toczy się już kontrola, czy nie. Innym przypadkiem – jak wymienia Michał Goj – może być np. kontrola, która jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.
– W przypadku przedsiębiorstw wielooddziałowych kontrola prowadzona w jednym oddziale nie musi być przeszkodą do wszczęcia kontroli w innym oddziale – ostrzega nasz rozmówca z Ernst & Young. Ustawa nie wyklucza także prowadzenia postępowania podatkowego w czasie trwania kontroli, co wynika z tego, że postępowanie powinno być prowadzone w siedzibie organu, a zatem nie powinno zakłócać działalności podatnika.