Przedsiębiorcy mogą egzekwować przestrzeganie przepisów przez urzędników skarbowych w zakresie dotrzymywania terminów kontroli.
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadzana przez organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma przy tym prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących m.in. czasu trwania kontroli.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19142) poinformowało, że poziom niezadowolenia kontrolowanych przedsiębiorców ze sposobu obliczania i przestrzegania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej czasu trwania kontroli jest marginalny.
Z danych gromadzonych przez resort wynika, że w I półroczu 2010 r. przedsiębiorcy wnieśli 6 sprzeciwów na działania organów podatkowych naruszające przepisy o czasie trwania kontroli.
Należy przy tym zauważyć, że w I półroczu 2010 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 61 643 kontrole podatkowe.
Podobnie w 2009 r. na 130 597 kontroli podatkowych przeprowadzonych przez organy podatkowe przedsiębiorcy wnieśli jedynie 6 sprzeciwów dotyczących naruszenia limitów czasu trwania kontroli.
Nie wpływały również żadne skargi przedsiębiorców dotyczące sposobu obliczania czasu trwania kontroli przez organy kontroli skarbowej.
Ograniczenia czasu trwania kontroli
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
● 12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorców
● 18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorców
● 24 dni roboczych – dla średnich przedsiębiorców
● 48 dni roboczych – dla pozostałych przedsiębiorców