Elektroniczny wyciąg bankowy stanowi podstawę ewidencji księgowej, jeżeli zawiera odpowiednie dane, m.in. numer rachunku, dane identyfikacyjne banku.
W działalności gospodarczej coraz częściej podmioty korzystają z dokumentów elektronicznych, takich jak wyciąg bankowy z internetu. Jednak nie wszystkie mogą być podstawą ewidencji księgowej.
Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości dokument elektroniczny to np.: elektroniczna faktura, wydruk z systemu bankowości internetowej, elektroniczny dokument magazynowy, elektroniczny bilet lotniczy, dane z systemów billingowych itp. Muszą one tylko spełniać wymogi formalne stawiane dowodom księgowym, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) np. rodzaj dowodu, datę.
Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w firmie doradczej KPMG, wyjaśnia, że z uwagi na szczególny charakter wyciąg bankowy powinien zawierać dane określające właściciela rachunku, jego numer, dane identyfikacyjne banku, kolejny numer wyciągu oraz wskazanie okresu, którego dotyczy. Ekspert dodaje, że wyciąg powinien zawierać niezbędne dane dotyczące poszczególnych transakcji realizowanych za pośrednictwem konta, tj. tytuły i kwoty. Zawierający te elementy wydrukowany z internetu wyciąg bankowy należy uznać za prawidłowy dowód księgowy.
Według Adama Misińskiego wydrukowany wyciąg nie może być korygowany lub uzupełniany o ewentualne brakujące dane przez właściciela rachunku. W przypadku występowania jakichkolwiek błędów lub braków konieczne jest ich skorygowanie przez bank i udostępnienie poprawionego wyciągu.