Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy urząd skarbowy ma prawo zwrócić osobom fizycznym niektóre wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1. Stołeczna izba przypomniała, że urząd może osobie fizycznej zwrócić część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego lub budową budynku mieszkalnego, jeżeli m.in. osoba ta złoży odpowiedni wniosek o taki zwrot. Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub oddzielnie przez każdego z nich.

W przypadku małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub przez każdego z małżonków czy też tylko przez jednego) wniosek musi być podpisany przez męża i żonę.

Ustawa w tym zakresie nie czyni żadnych odstępstw, niezależnie od sytuacji osobistej (życiowej) podatników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2010 r. (nr IPPB2/415-716/10-2/AK).