Urząd skarbowy nie wydaje decyzji, gdy podatnik złożył prawidłowy wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane.

Podatnik buduje dom. Przed końcem roku planuje złożyć wniosek o zwrot wydatków na materiały budowlane.

– Na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane – pyta pan Łukasz z Zielonej Góry.

Przed dokonaniem zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych urząd skarbowy przeprowadza postępowanie dowodowe. Oznacza to, że zarówno wniosek jak i wszystkie składane z nim dokumenty, w szczególności faktury podlegają obowiązkowej weryfikacji przed dokonaniem zwrotu. Jeżeli po przeprowadzeniu tego postępowania okaże się, że prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji. W przeciwnym przypadku urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Warto zadbać o to, aby wniosek był sporządzony prawidłowo, bo to wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na zwrot.

Jak pokazuje praktyka, do najczęściej popełnianych przez podatników błędów należy składanie wniosków niekompletnych, bez podpisu współmałżonka, z nieczytelnymi kserokopiami faktur, wykorzystywanie tych samych faktur do różnych wniosków, czy wnioskowanie o zwrot wydatków, które nie są wyłącznie związane z budownictwem mieszkaniowym, lecz np. dotyczą również prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

– Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury oraz inne istotne dokumenty – mówi Agnieszka Kasperek, prawnik z Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Nasza rozmówczyni przypomina, że wniosek o zwrot powinien zawierać w szczególności: określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa, remont), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur, wartość poniesionych wydatków, a także kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej przez zarejestrowanego podatnika VAT. Do wniosku należy załączyć komplet kopii dokumentów.

– W przypadku budowy konieczne jest dołączenie kopii pozwolenia na budowę oraz oczywiście faktur dokumentujących poniesione wydatki – podkreśla Agnieszka Kasperek.

Zwrot jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku.

Ważne!

Składając wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane, będzie można odzyskać 38 153 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 16 351,12 zł w przypadku remontu