Osoby, które pod koniec ubiegłego roku złożyły w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, mogą już ubiegać się o kolejny zwrot.

Tryb składania wniosków o rekompensatę reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Przepisy nie regulują, ile czasu ma upłynąć między składanymi wnioskami.

Jak podkreśla dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, przepisy ustawy wskazują jedynie, że wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane może być składany nie częściej niż raz w roku. Przy czym nie zostało zdefiniowane, co należy rozumieć przez pojęcie „rok”.

– Odnosząc się do potocznego znaczenia tego pojęcia przyjąć należy, że jest to rok kalendarzowy – mówi Krzysztof Biernacki.

Oznacza to, że osoby fizyczne ponoszące wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem mogą składać wnioski o zwrot nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym, a nie po roku od momentu złożenia wcześniejszego wniosku. Jeżeli podatnik złożył ostatni wniosek 30 grudnia 2010 r., to już 1 stycznia 2011 r. miał prawo złożyć kolejne podanie.

Warto pamiętać, że wnioski można składać na każdym etapie inwestycji, a zatem, zarówno w jej trakcie, jak i już po jej zakończeniu. Decyzja o tym, ile wniosków i w jakim czasie składać, należy do inwestora. Istotne jest to, aby w jednym roku kalendarzowym złożony był tylko jeden wniosek. Na zwrot czeka się cztery miesiące od złożenia wniosku. Jeżeli jednak wniosek budzi wątpliwości, urząd skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji w sprawie wysokości zwrotu. Zwrotu dokonuje w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia.