Od stycznia 2011 r. będą musiały prowadzić księgi rachunkowe, spółki cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto w 2010 roku przekroczą 1,2 mln euro w przeliczeniu po kursie z 30 września 2010 r. Kurs ten wyniósł 3,9870 zł/euro, co oznacza, że wspomniany limit po przeliczeniu na złote wynosi 4 784 400 zł. Taki wymóg wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr. 152, poz. 1223 z późn. zm.).

W przypadku przejścia z księgi podatkowej na księgi rachunkowe należy zwrócić uwagę na definicję przychodów z ustawy o PIT. Licząc limit, należy uwzględniać wszystkie przychody z działalności zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, który mówi o przychodach w rozumieniu art. 14 tej ustawy. Ten z kolei wymienia nie tylko należności z podstawowej sprzedaży, ale też wiele innych, np. ze zbycia firmowego majątku. Zawiera on szerszy zakres przychodów, niż jest to w przypadku ustawy o rachunkowości.

– Do obliczanego limitu przychodów, który decyduje o przejściu na księgi handlowe, należy wliczyć wszystkie osiągnięte przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – twierdzi Ewa Szewczyk, księgowa z Auxilium.

Oznacza to, że uwzględnione muszą być m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności, różnice kursowe, kary umowne, odsetki od środków na firmowych rachunkach. Do limitu wlicza się też przychody z najmu i dzierżawy firmowego majątku, odszkodowania za szkody związane z majątkiem przedsiębiorstwa i inne.  

Ważne!

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont