Spółdzielnie powinny stosować przepisy ustawy o rachunkowości, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23313/11). Wyjątkiem są spółdzielnie socjalne, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości, dopiero jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro. Do pozostałych spółdzielni limit ten nie ma zastosowania i prowadzą one księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Resort podkreślił jednak, że stosują te przepisy z uwzględnieniem dopuszczalnych uproszczeń. Zasadą jest, że można je stosować, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Natomiast dla tzw. mniejszych jednostek, w tym także spółdzielni, których roczne sprawozdania finansowe nie podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, ustawa o rachunkowosci przewiduje dodatkowe rozwiązania. Są to: możliwość dokonywania kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych; doliczenia do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych; odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ponadto ustawa o rachunkowości dopuszcza sporządzanie sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej.