Tylko spółdzielnie socjalne zaczynają prowadzić księgi rachunkowe po przekroczeniu progu przychodów w wysokości 1,2 mln euro.
Spółdzielnie powinny stosować przepisy ustawy o rachunkowości, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23313/11). Wyjątkiem są spółdzielnie socjalne, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości, dopiero jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro. Do pozostałych spółdzielni limit ten nie ma zastosowania i prowadzą one księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Resort podkreślił jednak, że stosują te przepisy z uwzględnieniem dopuszczalnych uproszczeń. Zasadą jest, że można je stosować, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.