Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Wykorzystywał w niej samochód, którego był współwłaścicielem. Drugim właścicielem była żona. Auto nie zostało w pełni zamortyzowane. Żona podatnika chce otworzyć firmę, na potrzeby której będzie używać ten samochód.

– Jak powinnam ująć w kosztach wydatki związane z autem – pyta pani Marta z Gryfina.

Zmiana działalności

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podat- ku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Paweł Małecki z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama tłumaczy, że z treści powołanego przepisu wynika, że w przypadku zmiany działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków z wykorzystaniem tych samych środków trwałych wartość początkową ustala się na podstawie danych wynikających z wcześniej prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych jest warunkiem niezbędnym do ustalenia wartości początkowej. Występuje w tym przypadku zasada kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyrażona w art. 22h ust. 3 ustawy o PIT, z którego wynika, że powstały podmiot gospodarczy wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu poprzedniego.

– Wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji poprzedniego podmiotu gospodarczego, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, uwzględniając dotychczasową wysokość odpisów oraz kontynuując stosowanie zasad oraz stawek przyjętych przez poprzedni podmiot – stwierdza Paweł Małecki.

Cena nabycia

W przypadku nabycia przez męża samochodu w drodze kupna wartość początkowa będzie stanowić cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług (z wyjątkiem przypadków, gdy VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie VAT albo zwrot różnicy VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Ekspert dodaje, że żona wprowadza więc środek trwały do swojej ewidencji, przepisując wartość początkową oraz dotychczasowe umorzenie z ewidencji prowadzonej przez męża. Kontynuuje ona dalej amortyzację według zasad ustalonych wcześniej przez męża.

Takiej odpowiedzi na pytanie podatnika udzielił również Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w piśmie z 10 sierpnia 2004 r. (nr OG-005/56/PDI/415/14/04).

20 proc. wynosi roczna stawka amortyzacyjna dla samochodów